Çalışma Saatleri

Paz - Cmt, 9:00 - 18:00

Email Adres

info@sakuraosgb.com

SAKURA

Tüm Hizmetlerimiz İle El Ele

Logo

İş Yeri Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş güvenliği uzmanı, İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı ifade etmektedir. Sakura OSGB iş güvenliği Uzmanlığı hizmetlerinde, rehberlik, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, eğitim, bilgilendirme, kayıt ve ilgi birimlerle iş birliği yapmak gibi asli görevleri yerine getirerek, iş güvenliği kültür ve sisteminin oluşmasıyla ilgili çalışmalar yapmaktayızLogo

Is Yeri Hekimligi Hizmetleri

İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimi ifade etmektedir. Sakura OSGB işyeri hekimi hizmetlerinde, rehberlik, risk değerlendirmesi, sağlık gözetimi, eğitim, bilgilendirme, kayıt ve ilgi birimlerle iş birliği yapmak gibi asli görevleri yerine getirerek, iş sağlığı ve güvenliği kültür ve sisteminin oluşmasıyla ilgili çalışmalar yapmaktayızLogo

Sağlık Raporu Hizmetleri

30.06.2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun 10/9/2014-6552/17 tarihinde yapılan değişiklikle, 15. maddesinde işverene, işçisinin iş yerinde maruz kalacağı sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimi uygulatması ve işçisinin işe girişlerde, iş değişikliğinde, işe dönüşlerde, işin devamı sürecinde düzenli aralıklarla sağlık muayenelerini yaptırması görevi verilmiştir. Aynı kanunun 15. maddesinin 3. bendinde “(Değişik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. İbaresi yer almaktadır. Sakura OSGB olarak alanında tecrübeli ve uzman işyeri hekimleriyle bu hizmetleri siz değerli firma ve çalışanlarınıza sunmaktayız.Logo

Acil Durum Eylem Planı

İşyerlerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemleri planlayarak acil durum planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.Logo

Risk Değerlendirmesi

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları planlayarak ihtiyaç duyduğunuz risk değerlendirme raporlarını hazırlamaktayız.Logo

Patlamadan Korunma Dökümanı

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik gereği İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanması gereken patlamadan Korunma dokümanı konusunda gerekli hizmetleri sağlamaktayız.Logo

Yıllık Teknik Muayene Çözümleri

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna göre hazırlanmış “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ‘’gereğince kullanmakta olduğumuz bazı ekipmanların periyodik kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda aşağıda yer alan konularda periyodik kontrol hizmeti vermekteyiz.Logo

Yangın Eğitim Ve Tatbikatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin” 8. Maddesinin B bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.Logo

Yüksekte Çalışma Eğitimleri

Yasa ve Yönetmeliklerimiz kapsamında seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilmektedir.Sakura OSGB olarak yüksekte yapılacak çalışmalarınızda çalışanlarınızın eğitim ve belgelendirilmesi konusunda yetkilendirilmiş uzman kadromuzla çalışmaktayız.